Exàmens Oficials de Cambridge

A St. Paul’s English Academy creiem en els valors dels exàmens oficials de Cambridge i és per això que oferim als nostres alumnes les eines necessàries per accedir a una titulació oficial. Les nostres classes són de grups reduïts i això ens permet oferir un tracte més personalitzat a l’alumne.

Cambridge ESOL - Exam Preparation Centre

KET (Key English Test)

PET (Preliminary English Test)

FCE (First Certificate in English)

CAE (Certificate in Advance English)

CPE (Certificate Of Proficiency in English)


KET (Key English Test)

El KET es correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d’Europa (MECR) – reconegut internacionalment.
Està dissenyat per ajudar a comunicar-se amb més eficàcia en situacions de la vida real. Es centra en la comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral.
Aquest títol està reconegut com a qualificació bàsica de l’anglès arreu del món.

En el nivell A2, els alumnes poden:

  • Entendre preguntes i instruccions simples.
  • Expressar opinions i necessitats simples.
  • Completar formularis i escriure cartes o postals breus i simples amb informació personal.
PET (Preliminary English Test)

El PET es correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d’Europa (MECR) – reconegut internacionalment.
Es basa en situacions de la vida real i està dissenyat per comunicar-se amb més eficàcia. 
Aquest títol està reconegut oficialment com una qualificació intermitja del nivell d’anglès.

Els usuaris de nivell B1 poden:

  • Entendre els punts principals d’instruccions directes o anuncis públics.
  • Tractar moltes de les situacions que et podries trobar mentre viatges com a turista en un país de parla anglesa.
  • Fer preguntes senzilles i participar en converses en un entorn laboral.
  • Escriure cartes o notes sobre temes coneguts.
FCE (First Certificate in English)

El FCE correspon al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCER) del Consell d’Europa , està acceptat internacionalment i també a efectes d’admissió en moltes Universitats i Institucions educatives.

A més a més de treballar les quatre habilitats o destreses llingüístiques (comprensió auditiva i de lectura i expressió oral i escrita), el FCE profunditza en la gramàtica i el vocabulari en la secció de l’examen “Use of English”.

CAE (Certificate in Advance English)

El Certificate in Advanced English (CAE), correspon al quart nivell dels exàmens d’anglès de Cambridge per parlants d’altres llengües (ESOL).

És un examen de nivell avançat, equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu del Consell d’Europa per a llengües modernes.

CPE (Certificate Of Proficiency in English)

CPE – Certificate Of Proficiency in English – és l’examen de nivell més alt que ofereix Cambridge ESOL per usuaris d’anglès en mitjans professionals o acadèmics, proper a la fluïdesa i sofisticació d’un parlant nadiu culte.

Aquest examen correspon al nivell C2, el més alt del MCER.


*Per a més informació sobre els horaris i preus posa’t en contacte amb la nostra acadèmia.