Termes i condicions de compra

Termes i condicions de compra de www.stpaulsenglish.es.

1. INFORMACIÓ GENERAL 

La titularitat d’aquest lloc web, www.stpaulsenglish.es, (des d’ara lloc web) l’ostenta: Andrew Ashurst, amb NIE: X1794916S, i dades del qual són: 

Direcció: 

C / Santa Magdalena 26 

08720, Vilafranca de Penedès 

Telèfon de contacte: 93 818 14 60 

E-mail de contacte: [email protected]

Aquest document (així com tot altre tipus de documents que aquí es mencionen) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (www.stpaulsenglish.es) i la compra o adquisició de productes i / o serveis en el mateix (en endavant, Condicions). 

A efectes d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que St. Paul’s English Academy desenvolupa a través del Lloc Web comprèn: 

– Cursos d’anglès

– Packs d’estudi d’anglès online

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i / o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies i la política de privacitat i de protecció de dades de St. Paul’s English Academy. A l’utilitzar aquest lloc web o al fer i / o sol·licitar l’adquisició d’un producte i / o servei a través de la mateixa, l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, pel que si no està d’acord amb tot això, no ha d’utilitzar aquest Lloc Web. 

Els serveis adquirits són accessibles només pels alumnes matriculats als cursos d’aquesta pàgina. Els cursos tenen un caràcter d’ensenyança no reglada i no s’obté un títol de valor oficial.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar cada vegada que accedeixi, navegui i / o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i / o serveis. 

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI 

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris o alumne), per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: 

• Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides. 

• No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.

• Facilitar dades de contacte veraces i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades (veure Avís Legal i condicions generals d’ús).

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web. 

L’Usuari podrà formalitzar, a elecció seva, amb St. Paul’s English Academy el contracte de compravenda dels productes i / o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web. 

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ 

Els Usuaris poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establertes. Hauran de seguir el procediment de compra i / o adquisició en línia de www.stpaulsenglish.es, durant el qual diversos productes i / o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella i, finalment, fer clic a “Vés a caixa”. 

Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i / o comprovar la informació que en cada pas se li prega, però, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra. 

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que St. Paul’s English Academy ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i / o prestació de servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si és el cas, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent tramitada. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. 

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic, i si escau, a través del seu espai personal de connexió a al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a St. Paul’s English Academy utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt. 

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i / o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest en la seva pàgina del Lloc Web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, quantitat, detalls dels productes, o característiques, mode en el qual es duran a terme i / o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas. 

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de St. Pauls English Academy amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin d’aplicació, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc web. 

4. DISPONIBILITAT I INSCRIPCIÓ

Totes les comandes de compra rebudes per St. Paul’s English Academy a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i / o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa a el subministrament de productes o no quedessin places disponibles, St. Paul’s English Academy es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

La inscripció al curs està garantitzada sempre i quan existeixin places disponibles i el pagament s’hagi dut a terme per part de l’alumne. La matriculació al CURS és manté oberta tot l’any, ja que es pot inscriure en qualsevol moment del curs, amb el pertinent recàlcul de preu, si escau.

A cada pàgina de cada producte/servei hi podran trobar el corresponent procés de matriculació o contractació i, en alguns productes, s’hi afegeix un formulari de contacte per tal que l’equip d’administració  afavoreixi a la finalització del procés.

5. PREUS I PAGAMENT 

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui una qüestió diferent. 

El preu dels cursos no inclouen el cost de les taxes d’exàmens de la Univerisitat de Cambridge. Els exàmens de Cambridge es realitzen als centres examinadors i aquests són aliens a St. Paul’s English Academy.

En cap cas el lloc web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement. 

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda. 

Els mitjans de pagament d’aquest Lloc Web acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit.

St. Paul’s English Academy utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer). 

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, St. Paul’s English Academy no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari . 

Una vegada que St. Paul’s English Academy rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i / o confirmació de el servei que es presta en forma i, si s’escau, lloc establerts. 

Els preus i duració dels cursos estan explícitament indicats en la descripció de cada producte. Davant qualsevol dubte tenen a la seva disposició formularis de contacte o bé el telèfon 938181460 o el correu electrònic [email protected] per poder aclarir qualsevol qüestió.

6. CANCEL·LACIONS DE LES CLASSES

Les cancel·lacions, siguin per part de l’alumne o de l’acadèmia,  es comunicaran a través de correu electrònic, missatge via Whatsapp o trucada. Es comunicaran l’abans possible.

En cas que l’acadèmia cancel·li una classe, aquesta serà recuperada més endavant a les setmanes reservades per aquest fet o bé acordant una data de mutu acord amb l’alumne/grup.

El professor està obligat a donar el servei de la classe contractada en cas de no arribar a l’hora de la mateixa, però en cap cas, el professor serà obligat a recuperar el temps en el qual l’alumne ha estat absent.  

Els alumnes només poden cancel·lar les classes en els casos en que facin classes individuals (no en grup), ja sigui de manera presencial, telefònica o online. Han avisar com a màxim amb 24 hores d’antelació per tal que la classe pugui ser recuperada. (Màxim 4 cancel·lacions per curs).

Classes en grup independentment de si són presencials o online: l’alumne no pot cancel·lar la classe. 

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS 

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error a l’introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb St. Paul’s English Academy a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si s’escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció a client, i / o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. 

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Vés a caixa”, té accés a l’espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions. 

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i en la Llei Orgànica 3 / 2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 

8) GRABACIONS DE LES CLASSES

Entre els seus serveis, St. Paul’s English Academy grava algunes classes online per poder enviar-les als alumnes. Aquesta possibilitat només existeix en els cursos que explícitament ho indiquen a la descripció. L’alumne d’aquests cursos reconeix que la gravació de la classe es produirà i que no sortirà en pantalla cap alumne que no ho vulgui. Les gravacions es guardaran i estaran a disposició dels alumnes que han contractat aquest servei. S’enviarà l’enllaç de la gravació per tal que l’alumne pugui tornar a visualitzar la classe en la seva total disposició. Recordem que és un servei on l’usuari s’ha inscrit prèviament, acceptant aquesta condició, i només serà per  ús personal i que en cap moment es podrà distribuir a tercers.  

St. Paul’s English Academy no garantitza la compatibilitat dels seus serveis amb l’equipament individual de hardware y software de l’equip de l’Usuari. 

9. DEVOLUCIONS 

En els casos en què l’Usuari adquirís productes a través del Lloc Web de titular, l’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació: 

Dret de Desistiment 

L’usuari té dret a desistir de la compra dels nostres serveis en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aplicable per a cursos online, telefònics o presencials sempre i quan el curs escolar no hagi començat (no pas que l’alumne no hagi començat amb les classes). 

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari ha de notificar la seva decisió a St. Paul’s English Academy. Podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o mitjançant:

St. Paul’s English Academy 

C / Santa Magdalena 26 

08720, Vilafranca de Penedès, Barcelona. 

Telèfon: 93 818 14 60

Correu Electrònic: [email protected] 

L’Usuari, sense importar el mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir de el contracte de compra. 

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, St. Paul’s English Academy reemborsarà a l’Usuari la quantia restant de les classes pendents excepte una quantia de 100€ com a compensació per les despeses de gestió i administració.

St. Paul’s English Academy reemborsarà la quantia corresponent mitjançant el mètode de pagament que més convingui a l’usuari.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions a el dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD / DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament. 

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’usuari pogués contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per St. Paul’s English Academy, haurà perdut el seu dret de desistiment.  

En el següent enllaç es pot omplir el formulari indicant que es vol exercir el dret de desistiment: https://www.stpaulsenglish.es/contacte.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

St. Paul’s English Academy limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos: 

• St. Paul’s English Academy aplica totes les mesures pertinents per proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa a falta de resolució de la pantalla, o problemes de el navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole. 

 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar de el servei. St. Paul’s English Academy posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i lliurament dels serveis, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major. 

• En general, St. Paul’s English Academy no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major , i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiu: 

o Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives. 

o Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra. 

o Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. 

o Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. o impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. 

o Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

 D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i St. Paul’s English Academy disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major. St. Paul’s English Academy posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major. 

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS 

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb St. Paul’s English Academy siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web). 

A efectes contractuals, l’Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que St. Paul’s English Academy enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari. 

L’usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb St. Paul’s English Academy a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web. 

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, St. Paul’s English Academy pot contactar i / o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada. 

11. RENÚNCIA 

Cap renúncia de St. Paul’s English Academy a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per St. Paul’s English Academy de compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivades d’un contracte o de les Condicions, ni exonera a l’Usuari de l’acompliment de les seves obligacions. 

Cap renúncia de St. Paul’s English Academy a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte té efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit. 

12. NUL·LITAT 

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat. 

13. ACORD COMPLET 

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i St. Paul’s English Academy en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts. 

L’Usuari i St. Paul’s English Academy reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions. 

14. PROTECCIÓ DE DADES 

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a St. Paul’s English Academy en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de privadesa o de protecció de dades (continguda, si és el cas, en l’Avís Legal i condicions generals d’ús). A l’accedir, navegar i / o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces. 

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

L’accés, navegació i / o ús d’aquest lloc web i els contractes de compra de productes/serveis a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola. 

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i / o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre St. Paul’s English Academy i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. 

16. QUEIXES I RECLAMACIONS 

L’Usuari pot fer arribar a St. Paul’s English Academy les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a el principi d’aquestes Condicions (Informació General). 

A més, St. Paul’s English Academy disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a St. Paul’s English Academy en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten a el principi d’aquestes Condicions (Informació General). 

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre St. Paul’s English Academy i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell , de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través de el següent lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Darrera modificació: 28 d’agost 2020

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRE NEWSLETTER!

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRE NEWSLETTER!